HYBRID 50/50

THC: 21.20%

CBD: 0.11%

1g-$13

3.5-$40

7g-$75

14g-$150

28g-$280

Granny MAC

$15.00Price