Indica Hybrid 

THC % 25.95

1g-13

3.5-40

7g-75

14g-150

28g-280

LA PopRockz

$13.00Price