THC: 12.73

70% Sativa Hybrid

by: Jubel

1g:    $13.00
3.5g   $40.00
7g     $75.00
14g    $150.11
28g    $288.60

Mimosa

$13.00Price