HYBRID 50/50

THC: 21.24%

CBD: -0-

1g-$13

3.5-$40

7g-$75

14g-$150

28g-$280

OK Boomer

$13.00Price