THC: 28.13

Hybrid 50/50

by: Jubel

1g:    $15.00
3.5g   $46.75
7g     $87.00
14g    $174.00
28g    $323.20

Thin Mintz

$15.00Price