INDICA Hybrid

THC: 14.41%

CBD: 0.44%

1g-$13

3.5-$40

7g-$75

14g-$150

28g-$280

Tropaya

$15.00Price